DIAVA POLITURA 500ml

Kód: 01027
€10,16 –61 %
3933 diava politura 500ml
€10,16 –61 % €3,97 €3,31 bez DPH
Skladom
Môžeme doručiť do:
31.1.2023

Najpoužívanejší prostriedok na čistenie a leštenie nábytku.

Detailné informácie

Podrobný popis

DIAVA politúra na nábytok, najpoužívanejší prostriedok na čistenie a leštenie nábytku, zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, odolná voči vode

Diavu politúru naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom.

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary.

Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie.Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/: Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou / sprchou.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: >ako 30% alifatické uhľovodíky, parfum:LIMONENE, farbivo.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: