Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, upravuje ustanovenie § 7
Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14
dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami
určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Predávajúci vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou kúpnej
zmluvy, predlžuje kupujúcemu - spotrebiteľovi lehotu na vrátenie tovaru až na 30
dní. Ako náš zákazník máte teda právo na vrátenie tovaru v lehote 30 dní odo dňa,
keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Postup pri odstúpení od zmluvy:
- Najneskôr 30. deň po prevzatí tovaru, musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle
kupujúceho smerujúci k odstúpeniu od zmluvy;
- Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, prosím, informujte o svojom rozhodnutí
odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným elektronicky
prostredníctvom E-shopu alebo listom na adresu Korako s.r.o., Nitrianska č.31, 958
01 Partizánske. Za tým účelom môžete vyplniť a zaslať na adresu sídla spoločnosti
Predávajúceho vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu tohto
poučenia alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy;
- Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 30
dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Tovar nám môžete odovzdať v našej
predajni s obchodným názvom Korako s.r.o. alebo poštou na adresu Nitrianska č.31, 958 01  Partizánske alebo prostredníctvom kuriéra na uvedenú adresu. Kupujúci
nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s
uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa
nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší
bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o
odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš bankový účet,
ktorý ste uviedli vo Vašom užívateľskom profile, resp. ktorý ste nám oznámili v oznámení
na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie
je možný, peňažné prostriedky Vám predávajúci vráti poštovou poukážkou na adresu
uvedenú vo Vašom užívateľskom účte alebo v odstúpení od tejto zmluvy a to bez
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na
našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa
toho, čo nastane skôr. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Lehota sa považuje
za zachovanú, ak tovar odošlete späť resp. doručíte pred uplynutím 30-dňovej lehoty odo
dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami a
pripevnenými etiketami. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v
dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy,
vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

 

 


Formulár na odstúpenie od zmluvy
(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť
od zmluvy)
Príjemca:
Korako s.r.o.


Nitrianska č.31

958 01 Partizánske


e-mail: korako@korako.sk


Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
a) .....................................................................................................
b) .....................................................................................................
c) .....................................................................................................
Dátum dodania tovaru: ..................................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa: .............................................................
Adresa spotrebiteľa: ................................................................................
Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Číslo objednávky: * ..................................................................................................
Číslo faktúry: * ..........................................
Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**
SK.....................................................................
Dátum ..............
(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení
tovaru.
(**) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že kupujúci uhradil platbu za tovar cez
PayPal, peňažné prostriedky budú vrátené na tento účet, v prípade, že platba bola
uhradená kuriérovi (dobierka), kupujúci bude vyzvaný na oznámenie čísla účtu pre
vrátenie peňažných prostriedkov cez e-mail, v prípade, že číslo účtu neuvedie peňažné
prostriedky mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte
kupujúceho alebo v odstúpení od zmluvy.