DIAVA CLASIC AERO spray 300ml

Kód: 01189P
€8,77 –61 %
3jp
€8,77 –61 % €3,42 €2,85 bez DPH
Skladom
Môžeme doručiť do:
24.6.2024

Jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok.

Detailné informácie

Podrobný popis

Jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok, zvlášť vhodná na biely a svetlý nábytok, zanecháva ochranný film, príjemne vonia

Obsahuje: destilát (ropný) hydrokrakovaný ťažký; petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej; acetón.

Návod na použitie: Diavu naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom.

Nebezpečenstvo:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom:pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Chráňte pred slnečným žiarením.

Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

Prvá pomoc: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: 15 - 30% alifatické uhľovodíky, parfum:CITRAL.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: